ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

นายวิจิตร มิตรรวมเสรี

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร


ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 201/2564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง กำหนดโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร มอบหมายให้ข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการประจำส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร คือ
1. กำหนดแผนปฏิบัติงาน ควบคุม ประสานงาน ด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2. ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับคดีและของกลาง
3. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


1. ข้าราชการจำนวน 7 คน
2. ลูกจ้างประจำจำนวน 6 คน
3. พนักงานราชการจำนวน 18 คน
4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงานจำนวน 3 คน


ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ ี่ 201/2564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง กำหนดโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร มอบหมายให้ข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการประจำส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. ฝ่ายป้องกันทรัพยากร
3. ฝ่ายคดีและของกลาง
 


อัพเดทข้อมูลวันที่ : 06/12/2022