ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

นายชาคริต อุตรพงศ์

ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้มีคำสั่ง ที่ 239 / 2556 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ดังนี้้
1. กำหนดแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลและประสานงานด้านการฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ์
2. ศึกษา วิเคราะห์และปฏิบัติงาน เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์
3. ดำเนินการด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ โดยสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
4. ปฏิบัติงานตามแผนงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ การจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้การผลิตกล้าไม้และการปลูกป่า
5. ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


1. ข้าราชการจำนวน 8 คน
2. ลูกจ้างประจำจำนวน 7 คน
3. พนักงานราชการจำนวน 12 คน
4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงานจำนวน 13 คน


ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 283 / 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ได้โครงสร้าง ในการบริหารงานออกเป็น
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. ฝ่ายฟื้นฟูป่า
3. ฝ่ายจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
4. ศูนย์ประสานงานโครงการพุทธอุทยาน
5. โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัด ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ชื่อหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน x y
สวนป่าดอยปุย นายไพสิษฐ์ ใจปิมปา 592149 2188635
สวนป่าดอยตุง นายสมรักษ์ เย็นแจ่ม 587116 2243105
สวนป่าแม่มะ-สบรวก นายสันธนะ ศรีเปารยะ 606813 2251954
สวนป่าห้วยทรายมาน นายพิพัฒน์ ใจปิน 641816 2247290
สวนป่าแม่ข้าวต้ม-ห้วยลึก นายพิพัฒน์ ใจปิน 586707 2215993
สวนป่าดอยช้าง นายธนสิทธิ ศิริวารินทร์ 567839 2197054
สวนป่าโป่งพระบาท นายพิพัฒน์ ใจปิน 584316 2212799
สวนป่าห้วยบง นายกอบชนม์ พัชรพิมล 587228 2188747
สวนป่าแม่ลาว นายพิทยา สะศรีสังข์ 560944 2178370
สวนป่าแม่ส้าน-แม่ใจ นายดำรงค์ หาญภักดีนิยม 573484 2174514
สวนป่าห้วยประสิทธิ์ นายสุรพัฒณ์ แก้วศุภลักษณ์ 569198 2164892
สวนป่าท่าก๊อ นายศุภชัย วรรณพงษ์ 552391 2150320
สวนป่าแม่ขะจาน นายสันธนะ ศรีเปารยะ 552341 2113905
สวนป่าดอกคำใต้ นายพิพัฒน์ ใจปิน 605811 2131655
โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยแม่สัก-ป่าแม่กกฝั่งขวา นายสันธนะ ศรีเปารยะ 602056 2195067
โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย นายวิเชียร ศุภรัตน์อังกูร 545034 2167726
โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่สานและป่าแม่ใจ นายดำรงค์ หาญภักดีนิยม 568781 2158387
โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต๋ำ-ป่าแม่นาเรือ นายกิตติพงษ์ พรมจักร 585897 2115373
โครงการปลูกป่าเหนือโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยก้างปลา นายไพสิษฐ์ ใจปิมปา 614206 2186641
สวนป่าปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำไม้ (บ.เชียงรายทำไม้จำกัด) นายสันธนะ ศรีเปารยะ 576923 2208648
โครงการบำรุงป่า ป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคี่ยน และป่าขุนห้วยโป่ง นายสันธนะ ศรีเปารยะ 622921 2208092
โครงการฟื้นฟูสภาพป่าพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง ต้นน้ำแม่กรณ์ นายพิทยา สะศรีสังข์ 562657 2201042
โครงการฟื้นฟูป่าเหนือเขื่อนแม่สรวย นายวิเชียร ศุภรัตน์อังกูร 553167 2177802
โครงการบำรุงป่าบ้านแสนใจ มูลนิธิชัยพัฒนา นายธวัชชัย ธนะโรจน์รุ่งเรือง 577866 2237652
โครงการบำรุงป่าบ้านแม่เต๋อ นายธวัชชัย ธนะโรจน์รุ่งเรือง

อัพเดทข้อมูลวันที่ : 06/12/2022