ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

นายปรีชา ทองคำเอี่ยม

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า


คำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการประจำส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ดังนี้
1. กำหนดแผนปฏิบัติการ การกำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านการควบคุม ไฟป่า
2. ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการ และเทคนิคด้านการจัดการและควบคุมไฟป่า
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


1. ข้าราชการจำนวน 13 คน
2. ลูกจ้างประจำจำนวน 5 คน
3. พนักงานราชการจำนวน 72 คน
4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงานจำนวน 198 คน


ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 209/2564 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการประจำส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้แบ่งโครงสร้างในการบริหารงานออกเป็น
1. ฝ่ายอำนวยการ
2. ฝ่ายปฏิบัติการ
3. ฝ่ายวิชาการและแผนงานรายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัด ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

ชื่อหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน x y
สถานีควบคุมไฟป่าดอยแม่สลอง นายณรงค์ฤทธิ์ คำลือ 568651 2228548
สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงฯ นายปิยะพงษ์ ศรไชย 585790 2247095
สถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสราวุธ ค้อมคำพันธ์ 650272 2196481
สถานีควบคุมไฟป่าขุนแจ นายโกสิต ชูจันทร์ 546162 2111352
สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกก นายธนสิทธิ ศิริวารินทร์ 567821 2196987
สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา นายฉกาจ เทพทองปัน 584444 2121767
สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม นายวิเชียร จันทะลี 591028 2140024
สถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้าง นายประวัติ คำหล่อ 649945 2120274


หน่วยงานสังกัดส่วนกลาง เบิกจ่ายผ่านส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

ชื่อหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน x y
ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย นายนิคม อิ่มเอิบ 563166 2180080

อัพเดทข้อมูลวันที่ : 06/12/2022