ส่วนจัดการต้นน้ำ

นายบัณฑิต วุฒินนท์ชัย

ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ


ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 11/2561 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการประจำส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
1. กำหนดแผนปฏิบัติการ และประสานการจัดทำแผนด้านการบริหารจัดการน้ำ ระหว่าง หน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่
2. ควบคุม ติดตาม การดำเนินงานและประสาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานของศูนย์จัดการต้นน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ
3. พิจารณากำหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจน ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาคสนาม
4.ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาคสนาม ข้าราชการ และพนักงานในสังกัด


1. ข้าราชการจำนวน 27 คน
2. ลูกจ้างประจำจำนวน 5 คน
3. พนักงานราชการจำนวน 32 คน
4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงานจำนวน 143 คน


ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 11/2561 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการประจำส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้แบ่งการบริหารออกเป็น
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. ฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ
3. ฝ่ายวิชาการ
4. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และกิจการพิเศษ
5. ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
6. ฝ่ายติดตามและนิเทศงานรายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัด ส่วนจัดการต้นน้ำ

ชื่อหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน x y
หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหมากเลี่ยม นายมานพ รอดแก้ว 571357 2206772
หน่วยจัดการต้นน้ำหงาว-งาว นายสุเทพ หาญใจ 651902 2196782
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ห้อม นายทรงพล โพนทา 571950 2140100
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ส้าน นายปัณณวัฒน์ ไชยภักษา 569512 2197690
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สลอง นายอานนท์ เชื้อไพบูลย์ 570645 2228165
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สรวย นายวรทร คำหอมศิริคุณ 552800 2183200
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ยาว นายพีระพงศ์ นันทชาติ 575414 2213423
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ยางมิ้น นายชัชชัย วงค์ฮู้ 538524 2172553
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก นายพงษ์เพชร อุดแดง 561948 2154969
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ปูน นางสาวปวีณา เก่งการ 534246 2148396
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ต๋ำ นายวัฒนา แสงคำ 610920 2092346
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ตาช้าง นายพิพัฒน์ ใจปิน 613009 2207078
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ซ้าย นายพศวัต เวียงนาค 564435 2213395
-ห้วยโป่งผำ 572308 2209527
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่งา นายชัยวสันต์ เนตรดำรง 563041 2154126
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่คำ นายณัฐพล บุญล้วน 561843 2235500
หน่วยจัดการต้นน้ำภูซาง นายจตุพร พันสนิท 646582 2179154
หน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาหม่น นายเทวรักษ์ ยอดวงค์ 656055 2153550
หน่วยจัดการต้นน้ำดอยปางหนุน นายธวัชชัย ธนะโรจน์รุ่งเรือง 552446 2251156
หน่วยจัดการต้นน้ำดอยตุง นายกอบชนม์ พัชณิมล 581865 2247469
หน่วยจัดการต้นน้ำขุนลาว นายวรพงษ์ กาศลังกา 546716 2114702
ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 1 (เชียงราย) นายกิติ จุ่งดิลก 582553 2193345
ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 2 (เชียงราย) นายบัณฑิต วุฒินนท์ชัย 582553 2193345


หน่วยงานสังกัดส่วนกลาง เบิกจ่ายผ่านส่วนจัดการต้นน้ำ

ชื่อหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน x y
หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำแม่จัน นายภูริทศ วงศ์ชัย 580775 2223040
ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการต้นน้ำกก-โขง นายบัณฑิต วุฒินนท์ชัย 582553 2193345

อัพเดทข้อมูลวันที่ : 06/12/2022