วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการป่าอนุรักษ์ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามหลักวิชาการให้เกิดความสมดุลโดยการมีส่วนร่วม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

อัพเดทข้อมูลวันที่ : 15/11/2022

พันธกิจ

1. อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

2. วิจัย พัฒนา และให้บริการทางวิชาการ

3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม

4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

อัพเดทข้อมูลวันที่ : 15/11/2022

ค่านิยมองค์กร

PROTECT = คุ้มครองรักษา

P = Participation ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

R = Relevance งานที่ทำตรงตามภารกิจ

O = Outcome มุ่งเน้นผลลัพธ์จากการดำเนินงานเป็นหลัก

T = Team ทำงานเป็นทีม

E = Efficiency ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

C = Conservation อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

T = Technology นำวิทยาการมาใช้ในการปฏิบัติงาน

อัพเดทข้อมูลวันที่ : 15/11/2022

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th
  • 2023 © All Rights Reserved.
  • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
  • |
  • BY AdminICT