กลุ่มงานกฎหมาย

นายบุญธรรม สมาธิ

หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย


ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 4376/2565 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง โดยมอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการประจำกลุ่มงานกฏหมายดังนี้้
1. ศึกษา วิเคราะห์ ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฏ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
2. ให้คำปรึกษา และเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฏหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นๆที่อยู่คำสั่งที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
4. ดำเนินเกี่ยวกับการบังคับคดีตามพิพากษาหรือคำสั่งในคดีแพ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
6. ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนอกนั้นให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ


1. ข้าราชการจำนวน 3 คน
2. ลูกจ้างประจำจำนวน - คน
3. พนักงานราชการจำนวน 2 คน
4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงานจำนวน - คน


ได้แบ่งโครงสร้างในการบริหารงานออกเป็น
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. ฝ่ายกฎหมาย
3. ฝ่ายสืบสวนสอบสวน
4. ฝ่ายคดี
อัพเดทข้อมูลวันที่ : 06/12/2022