ประวัติ

      สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เดิมเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่มีที่ตั้งในภูมิภาคของกรมป่าไม้ มีประกาศจัดตั้งเป็นป่าไม้เขตเชียงราย ตามประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง การจัดตั้งป่าไม้เขต ในกรมป่าไม้ วันที่ 24 ธันวาคม 2495 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 70 ตอนที่ 4 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2496  โดย ป่าไม้เขตเชียงราย เป็นป่าไม้เขตแห่งหนึ่งใน 21 เขตทั่วประเทศไทย มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่จังหวัดเชียงราย มีจังหวัดอยู่ในความควบคุม 1 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2518 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 32 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2518 แบ่งส่วนราชการของกรมป่าไม้ใหม่ ปรับเปลี่ยนป่าไม้เขต เปลี่ยนเป็นสำนักงานป่าไม้เขต ส่งผลให้ป่าไม้เขตเชียงรายเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักป่าไม้เขตเชียงราย และได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกเป็นเขต พ.ศ. 2521 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 95 ตอนที่ 30 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2521 แบ่งท้องที่ของกรมป่าไม้ สำนักงานป่าไม้เขตเชียงราย ตั้งอยู่ ณ จังหวัดเชียงราย มีเขตภายในท้องที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา เมื่อมีการปรับเปลี่ยนกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ได้จัดตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขึ้น โดยสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และ ราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่การอนุรักษ์ โดยการควบคุมป้องกัน พื้นที่อนุรักษ์ที่มีอยู่เดิม และฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ด้วยกลยุทธ์ส่งเสริม กระตุ้นและปลุกจิตใต้สำนึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน และมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยสัของตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน ทำให้มีการโอนภารกิจต่างๆ ของสำนักงานป่าไม้เขตเชียงราย มาเป็น สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 

        ต่อมาเมื่อมีการย้ายโอน กรมป่าไม้ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ตามกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 26 ก. เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมและบำรุงทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การจัดให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการควบคุม ป้องกัน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีอยู่อย่างเดิม และฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ด้วยกลยุทธ์ การส่งเสริม กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ชุมชน มีความรู้สึกหวงแหน และมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน ทั้งนี้ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และมีภารกิจอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงมีการปรับเปลี่ยนชื่อสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 15 มาเป็น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และเพื่อให้ทราบพื้นที่ทำงานสำนักงานป่าไม้เขตเดิม จึงมีการเติมชื่อท้ายของสำนักงานป่าไม้เขตเดิมลงไปด้วย เป็น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เป็นการภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เท่านั้น

อัพเดทข้อมูลวันที่ : 01/03/2023

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th
  • 2023 © All Rights Reserved.
  • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
  • |
  • BY AdminICT