ส่วนอุทยานแห่งชาติ

นายจิรัฏฐ์ กัมพลานนท์

ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ


มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. อนุรักษ์ คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน
2. ศึกษาวิจัยทางด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพ
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน
5. กำหนดแผนปฏิบัติการ และประสานการจัดทำ แผนด้านการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติระหว่าง หน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่
6. ควบคุม ติดตามการการดำเนินและประสาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานบริหารของอุทยานแห่งชาติและ วนอุทยานในสังกัด


1. ข้าราชการจำนวน 11 คน
2. ลูกจ้างประจำจำนวน 5 คน
3. พนักงานราชการจำนวน 11 คน
4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงานจำนวน 1 คน


ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 134 / 2558 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและให้ข้าราชการ และพนักงาน ปฏิบัติงานประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. ฝ่ายอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร
3. ฝ่ายจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
4. ฝ่ายพัฒนาอุทยานแห่งชาติ
5. ฝ่ายศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ

รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัด

อุทยานแห่งชาติ

ชื่อหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน x y
อุยานแห่งชาติดอยหลวง นายนพพร ประทุมเหง่า 574147 2149840
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ดล.1 (วังแก้ว) 569743 2135832
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ดล.2 (ท่าน้ำ) 579082 2140653
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ดล.3 (ห้วยทราย) 555734 2148170
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ดล.4 (สันกลาง) 568642 2170796
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ดล.5 (ปางอ้อย) 559569 2167911
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ดล.6 (จำปาทอง) 577867 2124746
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ดล.7 (ผาวี) 565460 2143542
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ดล.8 (ทุ่งม่าน) 558408 2126182
ด่านตรวจปางเกาะทราย 569691 2156057
จุดสกัด(ชั่วคราว)บ้านปางมะขามป้อม 561270 2151503
จุดสกัด(ชั่วคราว)บ้านแม่หีด 564731 2136934
อุทยานแห่งชาติขุนแจ นายจิรภัทร ชัยกิตติพร 541968 2109431
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติขุนแจ ขจ.1 (แม่ฉางข้าว) 547927 2130195
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติขุนแจ ขจ.2 (โป่งน้ำร้อน) 548176 2114023
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติขุนแจ (ชั่วคราว) ขจ.3 (น้ำตกขุนแจ) 542819 2109431
จุดสกัดบ้านแม่หาง 536523 2124909
จุดสกัดบ้านป่าครั่ง 546736 2112361
อุทยานแห่งชาติภูซาง นายบันทม สมสุวรรณ 644100 2174511
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูซาง ภซ.1 (ผาแดง) 652426 2157559
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูซาง ภซ.2 (ห้วยสา) 645503 2155704
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูซาง ภซ.3 (ปางค่า) 642115 2188657
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูซาง ภซ.4 (บ้านฮวก) 649064 2180538
จุดสกัดชั่วคราวห้วยเดื่อ 644849 2149902
จุดสกัดชั่วคราวปางค่า 644240 2188006
จุดสกัดชั่วคราวบ้านฮวก 647136 2180701
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง นายศราวุธ เกตุเจริญ 624508 2085329
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ภน.1 (ผาตั้ง) 644518 2112551
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ภน.2 (ห้วยสิงห์) 630384 2106325
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ภน.3 (ห้วยย้วะ) 638527 2092473
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ภน.4 (บ่อเบี้ย) 624176 2088369
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ภน.5 (ห้วยฮุ้ง) 614814 2106752
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ภน.6 (ไดโนเสาร์) 632282 2086288
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ภน.7 (ห้วยต้นผึ้ง) 627338 2092526
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ภน.8 (น้ำปี้) 640812 2091701
อุทยานแห่งชาติแม่ปืม นายวุฒิพงษ์ ดงคำฟู 591286 2139948
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปืม มป.1 (ป่าแดงงาม) 592904 2164713
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปืม มป.2 (ห้วยพญาเก๊า) 591517 2189826
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปืม มป.3 (ห้วยหลวง) 597863 2157681
จุดสกัดบ้านสันป่าส้าน 600885 2134545
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก นายพิทยา สะศรีสังข์ 571082 2207383
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ลก.1 (น้ำตกขุนกรณ์) 565615 2197929
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ลก.2 (น้ำตกโป่งพระบาท) 584141 2212874
จุดสกัดชั่วคราวโป่งปูเฟือง 560798 2178412
อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) นายสนิท หอมนาน 651440 2195498
อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) นางรุ่งศรัณย์ บันลือศักดิ์ชัย 590912 2252751


วนอุทยาน

ชื่อหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน x y
วนอุทยานถ้ำผาแล นางสาวสิตานัน อินทร์ประเสริฐ 649002 2204196
วนอุทยานดอยหัวแม่คำ นายธวัชชัย ธนะโรจน์รุ่งเรือง 549646 2253500
วนอุทยานน้ำตกแม่สลอง นายสิทธิกานต์ เชื้อเมืองพาน 564865 2233039
วนอุทยานน้ำตกวังธารทอง นายดำรงค์ หาญภักดีนิยม 633825 2244400
วนอุทยานน้ำตกขุนน้ำยาบ นายดำรงค์ หาญภักดีนิยม 630884 238795
วนอุทยานสันผาพญาไพร นายชัยกฤต เหล็บหนู 567363 2245962
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก นางอ้อมฤทัย ช่วงแก้ว 612912 2207141
วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง นางสาวเสาวรส ชมภูเทพ 615206 2212240
วนอุทยาน้ำตกตาดควัน นายชัชชัย วงค์ฮู้ 624330 2213677
วนอุทยานห้วยน้ำช้าง นายนพพร ขันคำ 643134 2237429
วนอุทยานน้ำตกศรีชมภู นางสาวเบญจลักษณ์ ชื่นเจริญ 637315 2203631
วนอุทยานพญาพิภักดิ์ นางสาวสิตานัน อินทร์ประเสริฐ 639779 2197107
วนอุทยานน้ำตกห้วยตาดทอง นายสิทธิ ดอนชัย 614236 2186692
วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์ นายอดุลย์ คุณาธรภักดี 591672 2188072
วนอุทยานร่องคำหลวง นายกิตติพงษ์ พรมจักร์ 590580 2212240
วนอุทยานห้วยทรายมาน นางสาวธาริกา อินคำปัน 637746 2255908
วนอุทยานน้ำตกน้ำมิน นายอดุลย์ คุณาธรภักดี 651202 2151037

อัพเดทข้อมูลวันที่ : 06/12/2022
กิจกรรมเด่นประจำส่วน
รายงานผลปฎิบัติงานนอกแผนและกิจกรรมเด่น ของอุทยานแห่งชาติภูนาง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗
รายงานผลปฎิบัติงานนอกแผนและกิจกรรมเด่น ของอุทยานแห่งชาติภูซาง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗
รายงานผลปฎิบัติงานนอกแผนและกิจกรรมเด่น ของอุทยานแห่งชาติภูซาง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗
รายงานผลปฎิบัติงานนอกแผนและกิจกรรมเด่น ของอุทยานแห่งชาติภูนาง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗
รายงานผลปฎิบัติงานนอกแผนและกิจกรรมเด่น ของอุทยานแห่งชาติภูนาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗
รายงานผลปฎิบัติงานนอกแผนและกิจกรรมเด่น ของอุทยานแห่งชาติภูซาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗