Card image cap
นายกวี ประสมพล
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 725 /2555 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานวิชาการตามกรอบโครงสร้างและ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2554) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยกำหนดกรอบงานและอำนาจหน้าที่ดังนี้้

1. ศึกษาวิจัย และพัฒนาวิชาการและการจัดการด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ ระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ และวิทยาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

2. สนับสนุน ประสานงาน และส่งเสริมหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์หรือสถานีหรือแหล่งทดลอง ทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ

3. เผยแพร่กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดหรือให้บริการทางวิชาการด้านทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. สำรวจและรวบรวมข้อมูลภาคสนามในกลุ่มแปลงตัวอย่าง และนำเข้าข้อมูลที่ได้รับจากแบบบันทึก เพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้


อัตรากำลังประจำส่วน
1.ข้าราชการ จำนวน 6 คน
2.ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
3.พนักงานราชการ จำนวน - คน
4.พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน จำนวน 5 คน

โครงสร้างในการบริหารงานของกลุ่มงานวิชาการ

ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 352 / 2553 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ได้แบ่งโครงการในการบริหารงานออกเป็น

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. ฝ่ายวิชาการ

3. หน่วยงานภาคสนามในสังกัด


รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดกลุ่มงานวิชาการ


แผนทีแสดงที่ตั้งที่ทำการหน่วยงานส่วนกลุ่มงานวิชาการ


ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565