Card image cap
นายวิบูลย์ เรืองศรีศุภพงศ์
ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงาน ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ กำกับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ดังต่อไปนี้

1. กำหนดแผนปฏิบัติการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า กับชุมชน ท้องถิ่น และส่วนราชการในภูมิภาค

2. ประสานความร่วมมือ และผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า กับชุมชน ท้องถิ่น และส่วนราชการในภูมิภาค

3. แก้ไขปัญหา อุปสรรค ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัด และส่วนราชการอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานอื่นๆที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนั้นๆภายใต้ภารกิจและอำนาจหน้าที่

5. พัฒนาแนวทาง วิธีการในการส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และส่วนราชการในภูมิภาคให้มีความรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า

6. ติดตาม รวบรวม ประเมินผลการปฏิบัติงานการประสานงานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่รับผิดชอบ

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับเป้าหมาย


อัตรากำลังประจำส่วน


โครงสร้างการบริหารงานของส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปำ

ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 198/2564 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า แบ่งโครงสร้างในการบริหารงานออกเป็น

1. ผ่ายบริหารทั่วไป

2. ฝ่ายประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้

3. ฝ่ายประสานความร่วมมือด้านสัตว์ป่า


ผลการปฏิบัติงานของส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2565