Card image cap
ประชัน มีบุญ
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 9/2561 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ให้ข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการประจำส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ซึ่งส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรมีหน้าที่รับผิดชอบ คือ

1. กำหนดแผนปฏิบัติงาน ควบคุม ประสานงาน ด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2. ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับคดีและของกลาง

3. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


อัตรากำลังประจำส่วน
1.ข้าราชการ จำนวน 6 คน
2.ลูกจ้างประจำ จำนวน 14 คน
3.พนักงานราชการ จำนวน 22 คน
4.บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน

โครงสร้างในการบริหารงานของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 9/2561 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการประจำส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรได้แบ่งโครงสร้างในการบริหารงานของส่วนฯ ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. ฝ่ายป้องกันทรัพยากร

3. ฝ่ายคดีและของกลาง


พื้นที่รับผิดชอบสายตรวจปราบปรามของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร