Responsive image


11 มกราคม 2564 น.ส.เสาวรส ชมภูเทพ หัวหน้าวนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง

11 มกราคม 2564 น.ส.เสาวรส ชมภูเทพ หัวหน้าวนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายใน หัวข้อ วิเคราะห์พื้นที่ป่าและสถานการณ์การเกิดไฟป่า แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในส่วนของจังหวัดเชียงราย ภายใต้ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ P.P.G.O. โครงงานเจียงฮายโมเดล รูปแบบการจัดการความรู้เชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน กิจกรรมลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ บ้านป่าซางบุญนาก หมู่ที่ 12 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดยมีนายสมหมาย​ เป็นมงคล ปลัดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์จากส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ.15 (เชียงราย)

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th