Responsive image


12 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

12 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อบรมให้ความรู้เรื่องไฟป่าและการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่าเบื้องต้น ในโครงการปกป้อง เทิดทูน สถาบันหลักแห่งชาติ และการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช 750 ปี อ.แม่สาย จ.เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th