Responsive image


2 กันยายน 2565 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

2 กันยายน 2565 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เข้าร่วมประชุมร่วมกับนายอดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2(เชียงราย) กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) และ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน(After Action Review:AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) รายงานงานสถานการณ์ ผลการดำเนินการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมควบคุมมลพิษ กองทัพภาคที่ 3 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) และ 17 จังหวัดภาคเหนือ แนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 จาก ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th