Responsive image


14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 -11.30 น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15(เชียงราย) โดยส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 -11.30 น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15(เชียงราย) โดยส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ได้จัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 37 ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เป็นประธาน ในการนี้ มีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ตลอดจนประชาชน เด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ในรูปแบบของ -บอร์ดนิทรรศการ เช่น ชนิดของป่าไม้ ประโยชน์ของต้นไม้ สถานการณ์ป่าไม้ ต้นไม้ประจำจังหวัด ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการห้ามค้า สัตว์ป่า และพืชป่า ตามอนุสัญญา Cites - การระบายสีตุ๊กตาเต่าปูลู - การแสดงวงจรชีวิต ประเภท ของกว่าง - การตอบคำถาม ตลอดกิจกรรมนันทการต่างๆ -การแจกของ ปฎิทิน สมุดฉีก ขนม ของเล่น ไอศกรีม แก่ผู้ร่วมงาน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า กลุ่มงานวิชาการ/สวนรุขชาติ โป่งสลี ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สาย รวมถึงกำลังพลเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์ปฎิบัตการไฟป่าเชียงราย สถานีควบคุมไฟป่าทรงงานดอยตุงฯ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง และอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก(เตรียมการ)

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th