Responsive image

24 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าทีศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 24 ตุลาคม 2019

24 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าทีศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่แบบเคาะประตูบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ถึงผลกระทบของไฟป่าและปัญหาหมอกควันไฟ ที่เกิดจากการเผาป่า เผาไร่ เผาวัสดุการเกษตร เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟ พร้อมทั้งหันมาร่วมมือร่วมใจกันปกป้องผืนป่าและแก้ไขปัญหามลพิษและหมอกควันของจังหวัดเชียงรายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ บ้านร่องลึก หมู่13 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th