Responsive image

25 ตุลาคม 2562 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 25 ตุลาคม 2019

25 ตุลาคม 2562 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อนำไปขยายผลการดำเนินการในการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ด้านการควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อให้จิตอาสาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานป้องกันและระงับไฟป่า พร้อมทั้งมีทักษะในการดับไฟป่าขั้นพื้นฐาน สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th