Responsive image

1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 01 พฤศจิกายน 2019

1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) จัดการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน2562 และในโอกาสนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มาปฏิบัติราชการในพื้นที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เพื่อเป็นประธานเปิดถ้ำหลวง ในการนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) จึงได้เรียนเชิญ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาเป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัล ให้แก่บ้านห้วยหมาก ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งได้รับโล่รางวัลชมเชย จากโครงการประกวดหมูบ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งบ้านห้วยหมากเป็นหมู่บ้านปลูกกาแฟเกษตรอินทรี ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามหลักการและนโยบายของรัฐ คนอยู่กับป่า อย่างยั่งยืน และมีการบริหารจัดการแบบครบวงจร ทุกขั้นตอน ทั้งขบวนการผลิตและการตลาด หลังจากนั้น ประธานพิธี นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้กล่าวมอบนโยบาย ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ในการประชุมประจำเดือนของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ณ ห้องประชุม 1 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th