Responsive image

30 พฤศจิกายน 2562 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยอินทรีย์
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 30 ธันวาคม 2019

30 พฤศจิกายน 2562 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยอินทรีย์มีกิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟ และฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร.9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 2562 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10 ณ ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ และพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ จ.เชียงราย. , การรักษาแหล่งน้ำ, ผืนป่า และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของทรัพยากรณ์ธรรมชาติ รู้รักสามัคคี ความเสียสละ และการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนประมาณ 3๐๐ คน ประกอบด้วย กำลังพลจิตอาสา ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37, กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย, ชมรมปกาเกอะญอ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ชมรมนักบัญชี ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย, ชมรมเทคโนโลยีศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย, นศ. จิตอาสา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, กลุ่มตั้งตามพ่อ, คณะรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ทั่วประเทศ, ประชาชนบ้านห้วยกีด , หน่วยห้ามล่าสัตว์ป่าดอยอินทรีย์, กลุ่มฝายน้ำแด่พ่อหลวง, กลุ่มออฟโรด แม่จัน, บริษัทโตโยต้า เชียงราย จำกัด, คณะผู้บริหารสโมสรฟุตบอลเชียงราย ยูไนเต็ด และ สำนักงานขนส่ง จ.เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th