Responsive image

6 กุมภาพันธ์ 2563 นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 06 กุมภาพันธ์ 2020

6 กุมภาพันธ์ 2563 นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้ รับเชิญ จาก ผู้จัดการศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือตอนบน สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าร่วมจัดรายการ ให้ข้อมูลข่าวสาร ที่ประชาชนควรรับรู้ เกี่ยวกับภารกิจ ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งในการออกอากาศครั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนัก ฯ ได้แนะนำภาระหน้าที่ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 และหน่วยงานภาคสนามส่วนต่างๆภาย ใต้การบริหารงานของสำนัก และได้เน้นย้ำ ขอความร่วมมือ ราษฎร ในท้องที่จังหวัด พะเยาและเชียงราย เป็นจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจ ประกอบกิจกรรม สาธารณประโยชน์ ชุมชนมีส่วนร่วมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ภายใต้โครงการ จิตอาสา สนับสนุนงานควบคุมไฟป่า และแก้ไขปัญหาหมอกควัน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา PM 2.5 และไฟป่าหมอกควันโดยเฉพาะ พื้นที่ภาคเหนือ ที่เกิดปัญหามากที่สุดและต่อเนื่องทุกปี ตลอดจน ได้ตอบข้อซักถาม แก่ประชาชนที่มีข้อสงสัยด้านที่ดินทำกินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ฯ ผ่านรายการวิทยุอีกด้ว

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th