Responsive image

อุทยานแห่งชาติขุนแจ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 20 มีนาคม 2020

อุทยานแห่งชาติขุนแจ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการดำเนินการดังนี้ 1. ให้ความรู้ คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคแก่เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยว 2. มีการตรวจวัดอุณภูมิร่างกายและบึนทึกข้อมูลรายละเอียดของนักท่องเที่ยว เพื่อคัดกรองเบื้องต้น 3. มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อตรวจคัดกรองเบื้องต้น ผลการดำเนินการ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนแจทุกคน มีอุณหภูมิร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ 4. จัดหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค 70% สำหรับบริการนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ 5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การล้างมือที่ถูกต้อง (7 ขั้นตอน) และจัดเตรียมสบู่เหลวล้างมือ ไว้ในห้องน้ำ ห้องสุขา ทุกแห่ง สำหรับบริการนักท่องเที่ยว 6. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่ ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องสุขา ทุกวัน โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th