Responsive image


การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) และหน่วยงานในสังกัด โดยวิิธีขายทอดตลาด
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 21 กันยายน 2022 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th