Responsive image

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุการเงินการคลัง ผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษา" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 27 กันยายน 2019
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th