Responsive image

ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน 2019
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th