Responsive image


การจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management

 คู่มือกระบวนการสนับสนุน ขั้นตอนการลา
 การประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม บางประการหลังการทำลายป่าไม้
 คู่มือการสร้างชุมชนเครือข่ายแก้ไข ปัญหาไฟป่าแล้วหมอกควัน แบบมีส่วนร่วม
 ชนิดไม้ควรรู้ ก่อนปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในเขตอนุรักษ์ ของหน่วยงานในสังกัด สบอ.15(ชร)
 องค์ความรู้ในการกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562
 บทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562
 การปลูกหวาย เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชน กรณีประสบภัยพิบัติ
 คู่มืองานพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย
 คู่มือแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือ ข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ.2528 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th