Responsive image


13 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง

13 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ต่อมาเวลา 09.30 น. ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและราษฎรบ้านสันติสุข จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อพัฒนาบริเวณโดยรอบของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ช่วยกันในการกำจัดวัชพืชและตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบให้สะอาดเรียบร้อย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 70 คน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th