Responsive image


25 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าขุนแจ

25 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าขุนแจ ออกติดต่อ/ประสานงานติดตามเครือข่ายฯ และการจัดเตรียมฝึกอบรม ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย อาสาสมัครชุมชนป้องกันไฟป่าและรักษาป่า บริเวณศาลาอเนกประสงค์ บ้านโป่งป่าตอง ม.14 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   



























































 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th