Responsive image


9 มีนาคม 2566 หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพะเยา

9 มีนาคม 2566 หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพะเยา/เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา/เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช(อส.อส.)บ้านแม่ต๋อมใน หมู่ที่ 7 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาได้รับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าเพื่อป้องกันไฟป่าและฝุ่นควันพี้นเสี่ยง/ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 โดยนาย อาณัติ วัฒน์กสิน ผู้บริหารงานเครือข่ายสิงห์อาสา บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th