Responsive image


ประชาสัมพันธ์​แหล่งท่องเที่ยว​เชิง​นิเวศน์ "เขต​ห้าม​ล่าสัตว์​ป่า​หนองบงคาย"


📣 ชมบรรยากาศความงดงามของธรรมชาติ 🌳🌱 พักผ่อนหย่อนใจ 🌼🥰 ดูนกอพยพและนกพื้นถิ่นกว่าร้อยชนิด 🦚🦆
"ทะเลสาปเชียงแสน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย" สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th