Responsive image


การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 22 กุมภาพันธ์ 2023 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th