14 กันยายน 2566 กลุ่มงานกฎหมาย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ประกอบด้วย นายพงษ์ศิริ จิตบาน นิติกรชำนาญการพิเศษ นางสาวมานิตา หงษ์ทอง นิติกรชำนาญการ นายชญานนท์ วงค์เพ็ญ นิติกรปฏิบัติการ และนายนันทวัฒน์ เมืองไหว นิติกร ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายกฎหมาย (พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรอง รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง) กับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย และ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงราย รวม 70 แห่ง ในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย ในการนี้ได้ตอบคำถาม อธิบายและแนะนำแนวทางให้กับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบของทางราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรียบร้อยแล้ว


รูปภาพเพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 155 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th