ข่าวกิจกรรม

15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมคณะ เพื่อรายงานสรุปข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ต่อมา เวลา 14.00 – 16.30 น. ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาในพื้นที่อำเภอแม่สาย ณ อาคารศูนย์บริหารเบ็ดเสร็จด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เปิดอ่านจำนวน 23 ครั้ง

14 กันยายน 2566 กลุ่มงานกฎหมาย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ประกอบด้วย นายพงษ์ศิริ จิตบาน นิติกรชำนาญการพิเศษ นางสาวมานิตา หงษ์ทอง นิติกรชำนาญการ นายชญานนท์ วงค์เพ็ญ นิติกรปฏิบัติการ และนายนันทวัฒน์ เมืองไหว นิติกร ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายกฎหมาย (พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรอง รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง) กับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย และ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงราย รวม 70 แห่ง ในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย ในการนี้ได้ตอบคำถาม อธิบายและแนะนำแนวทางให้กับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบของทางราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรียบร้อยแล้ว

เปิดอ่านจำนวน 16 ครั้ง

8 กันยายน 2566 นายพิทยา สะศรีสังข์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) นายอายุวัฒก์ แพอ่อน หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สรวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเสวนา เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินบ้านย่านำ ในวันที่ 8 ก.ย 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านย่านำ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ซึ่งจัดโดยสมาคมลาหู่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมี ปลัดอำเภอแม่สรวย ตัวแทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 รองปลัดอบต.วาวี สมาคมลาหู่เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ใหญ่บ้านย่านำ และราษฎรในพื้นที่ เข้าร่วมเสวนา โดยการเสวนา กล่าวถึงสิทธิในที่ดินทำกินทั้งในพื้นที่อุทยานฯ พื้นที่ปาสงวน และพื้นที่แปลงปลูกป่าเดิมของหน่วยจัดการต้นน้ำ ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ราษฎรเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินทำกิน ภายใต้กฎหมายและระเบียบ พร้อมทั้งวางแผนการพัฒนาที่ดินทำกินของราษฎรในอนาคตต่อไปร่วมกัน

เปิดอ่านจำนวน 27 ครั้ง

5 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 5 สปป. 3 ร่วมกันตรวจสอบเรื่องการลักลอบล่าสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทตะกวดและเก้ง บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีชาวบ้านจำนวน 1 ราย มีพฤติกรรมเข้าป่าล่าสัตว์เป็นประจำ จากการตรวจสอบโดยมีนายไว้ทย์ บุญค้ำ ผู้ใหญ่บ้านสบห้วย ได้ให้ถ้อยคำว่าชาวบ้านรายนั้น ได้ย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้ว โดยไม่ทราบที่อยู่ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่จึงให้คำแนะนำกับ ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้เข้าป่าล่าสัตว์

เปิดอ่านจำนวน 33 ครั้ง

5 กันยายน 2566 นายอายุวัฒก์ แพอ่อน และคณะเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สรวย เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการวาวี ถนนดอกไม้งาม” โดยมี นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีนายปกรณ์เกียรติ พิสัยเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี เป็นผู้กล่าวรายงาน ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลวาวี ตลาดล้านเมือง และธนาคารออมสิน ภาค 9 หน่วยงานภาครัฐ เอกชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดทำ “โครงการวาวี ถนนดอกไม้งาม” ขึ้น โดยมีการปลูกต้นเหลืองเชียงราย ??บริเวณสองข้างทางในพื้นที่หมู่บ้านแสนเจริญ บ้านดอยล้านและบ้านดอยช้าง จำนวน 3,000 ต้น เป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร ? มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลวาวี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ อันเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านแสนเจริญ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

เปิดอ่านจำนวน 23 ครั้ง

5 กันยายน 2566 นายนพพร ประทุ่มเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง นายอายุวัฒก์ แพอ่อน ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวงและ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ประชุมชี้แจงเรื่อง การจัดระเบียบและการรับบริการนักท่องเที่ยว พร้อมกฎระเบียบในการเดินทางระยะไกล ดอยหลวง-ดอยหนอกให้แก่ คณะลูกหาบ ต.บ้านตุ่น ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา และประธานคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลบ้านสางเพื่อให้เกิดความเข้าใจและดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสวนสุขภาพ ทต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เปิดอ่านจำนวน 25 ครั้งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th